لیست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای مجوز پذیرش دانشجوی بین المللی
قائمة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الدولي
List of universities and institutions of higher education with permission to accept international students

wdt_ID رديف دانشگاه /موسسه/پژوهشگاه University WebSite / آدرس وب سایت
1 1 تهران Tehran University http://abru.ac.ir/
2 2 تربیت مدرس Tarbiat Modares University http://modares.ac.ir/
3 3 شهید بهشتی Shahid Beheshti University http://sbu.ac.ir/
4 4 هنر تهران Tehran University of Art http://art.ac.ir/
5 5 علم وصنعت ایران Iran University of Science and Technology http://iust.ac.ir/
6 6 صنعتی شریف Sharif University of Technology http://sharif.edu/
7 7 صنعتی امیرکبیر Amirkabir University of Technology http://aut.ac.ir/
8 8 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Khwaja Naseeruddin Tusi University of Technology http://kntu.ac.ir/
9 9 علامه طباطبایی Allameh Tabatabaii University http://atu.ac.ir/
10 10 شاهد تهران Shahed University Tehran
11 11 الزهرا (س) Alzahra University http://alzahra.ac.ir/
12 12 بین المللی امام خمینی ره Imam Khomeini International University http://ikiu.ac.ir/
13 13 قم University of Qom http://qom.ac.ir/
14 14 خوارزمی Kharazmi University http://pgu.ac.ir/
15 15 اصفهان University of Isfahan http://ui.ac.ir/
16 16 صنعتی اصفهان Isfahan University of Technology http://iut.ac.ir/
17 17 هنر اصفهان Isfahan University of Art http://aui.ac.ir/
18 18 شیراز Shiraz University http://shirazu.ac.ir/
19 19 فردوسی مشهد Ferdowsi University of Mashhad http://um.ac.ir/
20 20 شهید چمران اهواز Shahid Chamran University of Ahvaz http://scu.ac.ir/
21 21 یزد Yazd University http://www.yazd.ac.ir/
22 22 گیلان University of Guilan http://guilan.ac.ir/
23 23 مازندران University of Mazandaran http://umz.ac.ir/
24 24 محقق اردبیلی Mohaghegh Ardabili University http://uma.ac.ir/
25 25 اراک Arak University http://araku.ac.ir
26 26 ارومیه Urmia University http://urmia.ac.ir/
27 27 تبریز University of Tabriz https://tabrizu.ac.ir
28 28 بوعلی سینای همدان Bu-Ali Sina University http://basu.ac.ir/
29 29 کاشان University of Kashan http://kashanu.ac.ir/
30 30 رازی کرمانشاه Razi University http://razi.ac.ir/
31 31 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources http://gau.ac.ir/
32 32 سمنان University of Semnan http://semnan.ac.ir/
33 33 زنجان University of Zanjan http://znu.ac.ir/
34 34 سیستان و بلوچستان University of Sistan and Baluchestan http://usb.ac.ir/
35 35 هرمزگان Hormozgan University http://hormozgan.ac.ir/
36 36 شهید باهنر کرمان Shahid Bahonar University of Kerman http://uk.ac.ir/
37 37 بیرجند University of Birjand http://birjand.ac.ir/
38 38 لرستان Lorestan University http://lu.ac.ir/
39 39 حکیم سبزواری Hakim Sabzevari University http://hsu.ac.ir/
40 40 بین المللی امام رضا ع Imam Reza University https://imamreza.ac.ir/
41 41 مذاهب اسلامی University of Islamic Sects http://www.mazaheb.ac.ir/
42 42 مفید قم Mofid University http://www.mofidu.ac.ir/
43 43 ادیان و مذاهب University of Religions and Denominations http://www.urd.ac.ir/
44 44 اهل بیت علیهم السلام Ahl al-Bayt University https://abu.ac.ir/
45 45 شهرکرد Shahrekord University http://sku.ac.ir/
46 46 خلیج فارس بوشهر Bushehr Persian Gulf University http://araku.ac.ir/
47 47 کردستان University of Kurdistan http://uok.ac.ir/
48 48 ایلام Ilam University http://ilam.ac.ir/
49 49 ملایر University of Malayer http://malayeru.ac.ir/
50 50 صداوسیما Iran Broadcasting University https://www.iribu.ac.ir/
51 51 سوره Soore University https://www.soore.ac.ir/
52 52 پردیس کیش صنعتی شریف Sharif University of Technology International Campus - Kish
53 53 پردیس کیش دانشگاه تهران Kish Campus of Tehran University https://kish.ut.ac.ir/
54 54 امام صادق(ع) Imam Sadeq University https://isu.ac.ir/
55 55 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی Iran Polymer and Petrochemical Institute http://www.ippi.ac.ir
56 56 یاسوج Yasuj University http://yu.ac.ir/
57 57 ولی عصر عج رفسنجان ValiAsr University of Rafsanjan (Vali-E-Asr http://vru.ac.ir/
58 58 بین المللی چابهار International University of Chabahar http://cmu.ac.ir/
59 59 تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان Zanjan Graduate University of Basic Sciences http://www.iasbs.ac.ir/
60 60 صنعتی کرمانشاه Kermanshah University of Technology http://kut.ac.ir/
61 61 نیشابور Neishabur University http://neyshabur.ac.ir/
62 62 هنر اسلامی تبریز Islamic Art University of Tabriz http://tabriziau.ac.ir/
63 63 دانشگاه غیرانتفاعی بینالود مشهد
64 64 فنی و حرفه ای Technical University https://tvu.ac.ir
65 65 تربیت دبیر شهید رجایی Tarbiat University of Shahid Rajaei https://www.sru.ac.ir
66 66 صنعت نفت University of Petroleum Industry http://www.put.ac.ir/
67 67 بجنورد Bojnord University http://ub.ac.ir/
68 68 پیام نور Payam Noor university http://www.pnu.ac.ir
69 69 دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ Non-profit University of Science and Culture http://www.usc.ac.ir/
70 70 صنعتی نوشیروانی بابل Babol Noshirvani University of Technology http://nit.ac.ir/
71 71 علوم وفنون دریایی خرمشهر Khorramshahr University of Marine Sciences and Arts http://kmsu.ac.ir/
72 72 جامع علمی کاربردی University of Applied Science https://www.uast.ac.ir
73 73 صنعتی شیراز Shiraz University of Technology http://sutech.ac.ir/
74 74 امام حسین (ع) Imam Hossein University (AS) http://www.ihu.ac.ir/
75 75 گلستان Golestan University http://gu.ac.ir/
76 76 صنعتی سهند تبریز Tabriz Sahand University of Technology http://sut.ac.ir/
77 77 صنعتی شاهرود Shahroud University of Technology http://shahroodut.ac.ir/
78 78 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources http://sanru.ac.ir/
79 79 دانشگاه آزاد اسلامی36واحد Islamic Azad university https://iau.ir
80 80 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه Faculty of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs https://www.sir.ac.ir
81 81 دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد Razavi University of Islamic Sciences Mashhad
82 82 باقرالعلوم (ع) Bagheral Uloom University (AS) /http://www.bou.ac.ir/
83 83 صنعتی قم Qom University of Technology http://qut.ac.ir/
84 84 جهرم University of Jahrom /http://jahrom.ac.ir/
85 85 صنعتی ارومیه Urmia University of Technology http://uut.ac.ir/
86 86 شهید مدنی آذربایجان Shahid Madani University of Azerbaijan http://azaruniv.edu/
دانشگاه /موسسه/پژوهشگاه University WebSite / آدرس وب سایت