لیست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای مجوز پذیرش دانشجوی بین المللی
قائمة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الدولي
List of universities and institutions of higher education with permission to accept international students

wdt_ID رديف دانشگاه /موسسه/پژوهشگاه University WebSite / آدرس وب سایت
1 1 تهران Tehran University http://abru.ac.ir/
2 2 تربیت مدرس Tarbiat Modares University http://modares.ac.ir/
3 3 شهید بهشتی Shahid Beheshti University http://sbu.ac.ir/
4 4 هنر تهران Tehran University of Art http://art.ac.ir/
5 5 علم وصنعت ایران Iran University of Science and Technology http://iust.ac.ir/
6 6 صنعتی شریف Sharif University of Technology http://sharif.edu/
7 7 صنعتی امیرکبیر Amirkabir University of Technology http://aut.ac.ir/
8 8 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Khwaja Naseeruddin Tusi University of Technology http://kntu.ac.ir/
9 9 علامه طباطبایی Allameh Tabatabaii University http://atu.ac.ir/
10 10 شاهد تهران Shahed University Tehran
11 11 الزهرا (س) Alzahra University http://alzahra.ac.ir/
12 12 بین المللی امام خمینی ره Imam Khomeini International University http://ikiu.ac.ir/
13 13 قم University of Qom http://qom.ac.ir/
14 14 خوارزمی Kharazmi University http://pgu.ac.ir/
15 15 اصفهان University of Isfahan http://ui.ac.ir/
16 16 صنعتی اصفهان Isfahan University of Technology http://iut.ac.ir/
17 17 هنر اصفهان Isfahan University of Art http://aui.ac.ir/
18 18 شیراز Shiraz University http://shirazu.ac.ir/
19 19 فردوسی مشهد Ferdowsi University of Mashhad http://um.ac.ir/
20 20 شهید چمران اهواز Shahid Chamran University of Ahvaz http://scu.ac.ir/
21 21 یزد Yazd University http://www.yazd.ac.ir/
22 22 گیلان University of Guilan http://guilan.ac.ir/
23 23 مازندران University of Mazandaran http://umz.ac.ir/
24 24 محقق اردبیلی Mohaghegh Ardabili University http://uma.ac.ir/
25 25 اراک Arak University http://araku.ac.ir
26 26 ارومیه Urmia University http://urmia.ac.ir/
27 27 تبریز University of Tabriz https://tabrizu.ac.ir
28 28 بوعلی سینای همدان Bu-Ali Sina University http://basu.ac.ir/
29 29 کاشان University of Kashan http://kashanu.ac.ir/
30 30 رازی کرمانشاه Razi University http://razi.ac.ir/
31 31 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources http://gau.ac.ir/
32 32 سمنان University of Semnan http://semnan.ac.ir/
33 33 زنجان University of Zanjan http://znu.ac.ir/
34 34 سیستان و بلوچستان University of Sistan and Baluchestan http://usb.ac.ir/
35 35 هرمزگان Hormozgan University http://hormozgan.ac.ir/
36 36 شهید باهنر کرمان Shahid Bahonar University of Kerman http://uk.ac.ir/
37 37 بیرجند University of Birjand http://birjand.ac.ir/
38 38 لرستان Lorestan University http://lu.ac.ir/
39 39 حکیم سبزواری Hakim Sabzevari University http://hsu.ac.ir/
40 40 بین المللی امام رضا ع Imam Reza University https://imamreza.ac.ir/
41 41 مذاهب اسلامی University of Islamic Sects http://www.mazaheb.ac.ir/
42 42 مفید قم Mofid University http://www.mofidu.ac.ir/
43 43 ادیان و مذاهب University of Religions and Denominations http://www.urd.ac.ir/
44 44 اهل بیت علیهم السلام Ahl al-Bayt University https://abu.ac.ir/
45 45 شهرکرد Shahrekord University http://sku.ac.ir/
46 46 خلیج فارس بوشهر Bushehr Persian Gulf University http://araku.ac.ir/
47 47 کردستان University of Kurdistan http://uok.ac.ir/
48 48 ایلام Ilam University http://ilam.ac.ir/
49 49 ملایر University of Malayer http://malayeru.ac.ir/
50 50 صداوسیما Iran Broadcasting University https://www.iribu.ac.ir/
51 51 سوره Soore University https://www.soore.ac.ir/
52 52 پردیس کیش صنعتی شریف Sharif University of Technology International Campus - Kish
53 53 پردیس کیش دانشگاه تهران Kish Campus of Tehran University https://kish.ut.ac.ir/
54 54 امام صادق(ع) Imam Sadeq University https://isu.ac.ir/
55 55 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی Iran Polymer and Petrochemical Institute http://www.ippi.ac.ir
56 56 یاسوج Yasuj University http://yu.ac.ir/
57 57 ولی عصر عج رفسنجان ValiAsr University of Rafsanjan (Vali-E-Asr http://vru.ac.ir/
58 58 بین المللی چابهار International University of Chabahar http://cmu.ac.ir/
59 59 تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان Zanjan Graduate University of Basic Sciences http://www.iasbs.ac.ir/
60 60 صنعتی کرمانشاه Kermanshah University of Technology http://kut.ac.ir/
61 61 نیشابور Neishabur University http://neyshabur.ac.ir/
62 62 هنر اسلامی تبریز Islamic Art University of Tabriz http://tabriziau.ac.ir/
63 63 دانشگاه غیرانتفاعی بینالود مشهد
64 64 فنی و حرفه ای Technical University https://tvu.ac.ir
65 65 تربیت دبیر شهید رجایی Tarbiat University of Shahid Rajaei https://www.sru.ac.ir
66 66 صنعت نفت University of Petroleum Industry http://www.put.ac.ir/
67 67 بجنورد Bojnord University http://ub.ac.ir/
68 68 پیام نور Payam Noor university http://www.pnu.ac.ir
69 69 دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ Non-profit University of Science and Culture http://www.usc.ac.ir/
70 70 صنعتی نوشیروانی بابل Babol Noshirvani University of Technology http://nit.ac.ir/
71 71 علوم وفنون دریایی خرمشهر Khorramshahr University of Marine Sciences and Arts http://kmsu.ac.ir/
72 72 جامع علمی کاربردی University of Applied Science https://www.uast.ac.ir
73 73 صنعتی شیراز Shiraz University of Technology http://sutech.ac.ir/
74 74 امام حسین (ع) Imam Hossein University (AS) http://www.ihu.ac.ir/
75 75 گلستان Golestan University http://gu.ac.ir/
76 76 صنعتی سهند تبریز Tabriz Sahand University of Technology http://sut.ac.ir/
77 77 صنعتی شاهرود Shahroud University of Technology http://shahroodut.ac.ir/
78 78 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources http://sanru.ac.ir/
79 79 دانشگاه آزاد اسلامی36واحد Islamic Azad university https://iau.ir
80 80 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه Faculty of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs https://www.sir.ac.ir
81 81 دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد Razavi University of Islamic Sciences Mashhad
82 82 باقرالعلوم (ع) Bagheral Uloom University (AS) /http://www.bou.ac.ir/
83 83 صنعتی قم Qom University of Technology http://qut.ac.ir/
84 84 جهرم University of Jahrom /http://jahrom.ac.ir/
85 85 صنعتی ارومیه Urmia University of Technology http://uut.ac.ir/
86 86 شهید مدنی آذربایجان Shahid Madani University of Azerbaijan http://azaruniv.edu/
87 87 دانشگاه غیرانتفاعی سجاد
88 88 تخصصی فناوری های نوین آمل
89 89 موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال
90 90 دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش قم
91 91 موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر قم
92 92 دانشکده اصول الدین
93 93 دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
94 94 موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی
95 95 دانشکده هدی وابسته به جامعه الزهرا (س)
96 96 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
97 97 دانشگاه معارف اسلامی قم
98 98 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
دانشگاه /موسسه/پژوهشگاه University WebSite / آدرس وب سایت